START TOPO

ACTE NECESARE IN VEDEREA INTOCMIRII DOCUMENTATIILOR TEHNICE CADASTRALE

Acte necesare pentru întaularea dreptului de proprietate în baza legii nr. 10/2001

 • cerere tip  de înscriere;
 • dispoziţia de restituire în natură emisă de primărie şi referatul de fundamentare;
 • dovada achitării integrale a tarifului

Actele necesare înscrierii în cartea funciara a titlurilor de proprietate

 • cerere tip  de înscriere;
 • titlul de proprietate în original şi copie legalizată la notar;
 • documentaţie cadastrală;
 • dovada achitării integrale a tarifului

Acte necesare pentru radierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate (uz, uzufruct, abitaţie, servitute, superficie)

 • cerere tip  de înscriere;
 • actul prin care se justifică radierea – copie legalizată;
 • dovada achitării integrale a tarifului

Acte necesare pentru  întabularea în cartea funciară al dreptului de concesiune

 • cerere tip  de înscriere;
 • contract de concesiune în formă autentică/ sub semnătură privată care să cuprindă şi identificarea imobilului prin număr de carte funciară şi număr topografic sau număr cadastral;
 • dovada achitării integrale a tarifului.


Acte necesare pentru  eliberarea extrasului de carte funciară pentru informare

 • cerere tip  de eliberare
 • un vechi extras de carte funciară sau un act din care să rezulte numărul de carte funciară sau număr topografic / număr cadastral;
 • dovada achitării integrale a tarifului

Acte necesare pentru înscrierea actelor de dezmembrare/apartamentare/alipire

 • - cerere tip  de înscriere;
 • - documentaţie cadastrală recepţionată de O.C.P.I.;
 • - act de dezmembrare/ apartamentare/alipire;
 • - dovada achitării integrale a tarifului

ACTE NECESARE PENTRU RADIEREA DIN CARTEA FUNCIARĂ A CONSTRUCŢIILOR

A. Pentru radierea din cartea funciară a construcţiilor demolate până la apariţia legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii nr. 50/1991 se vor depune următoarele acte:

 • cerere tip  de înscriere;
 • certificat eliberat de primăria localităţii unde este situat imobilul, din care să reiasă faptul că pe imobilul teren, identificat printr-un număr topografic sau număr cadastral, nu mai există construcţie, aceasta fiind demolată;
 • dovada achitării integrale a tarifului.

B. Pentru radierea din cartea funciară a construcţiilor demolate după apariţia legii 50/1991 se vor depune următoarele acte:

 • cerere tip  de înscriere;
 • adeverinţă de la primărie;
 • autorizaţia de desfiinţare;
 • dovada achitării integrale a tarifului.

Acte necesare pentru înscriere construcţie pentru construcţiile edificate din  anul 1995 şi până in prezent  se va depune:

 • cerere tip  de înscriere;
 • autorizaţie de construire în original sau în copie legalizată;
 • proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau, autorizaţie de luare în folosinţă după caz, certificat de  atestare a edificării/extinderii construcţiei, eliberat de primăria localităţii unde este situat imobilul( în original sau în copie legalizată);
 • valoarea de impozitare a imobilului( se obţine de la primărie de la Direcţia de impozite şi taxe);
 • documentaţie cadastrală;
 • dovada achitării integrale a tarifului.

Acte necesare pentru înscriere construcţie pentru construcţiile edificate între anii 1991-1995 se va depune:

 • cerere tip  de înscriere
 • autorizaţie de construire în original sau copie legalizată;
 • proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau, după caz, certificat de atestare a edificării/ extinderii construcţiei, eliberat de primăria localităţii unde este situat imobilul (în original sau în copie legalizată)
 • valoarea de impozitare a imobilului( se obţine de la primărie de la Direcţia de impozite şi taxe)
 • documentaţie cadastrală;
 • dovada achitării integrale a tarifului

Copyright START-TOPO S.R.L. ©2009